องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.kaoyadee.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลAd Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 4 คน
อาทิตย์นี้ 20 คน
เดือนนี้ 121 คน
ปีนี้ 10493 คน
ทั้งหมด 15563 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (18-09-58)  โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๙
       ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดภูเขาทอง ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้จัดทำโครงการ ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 
  โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพช...
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพ...
  โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติแหล่งท่...
  องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี ร่วมกันเดินรณรงค์ออ...
  อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ...
  อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยา...
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาด/โรคอุบัติใหม่ ประจำปี...
  องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวและชวน...
  โครงการประชุมสัมนนาส่งเสริมการท่องเที่ยว ๒ อำเภอ ๔...
  โครงการ เปิดศูนยเด็กใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 

 

 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
ปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
คืนความสุขให้ประเทศไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.